Pedagogik

Förskolan Valen arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2011. Vi har följande målsättningar:

 

 

  • Erbjuda barnen en trygg miljö.

 

  • Uppmuntra till självständighet och empati.

 

  • Sträva efter ett gott samarbete mellan föräldrar, barn och personal för att göra vistelsen på förskolan så positiv som möjligt.

  • Att barnen ska utveckla respekt för allt levande och ha omsorg om sin närmiljö.

 

  • Att främja varje barns utveckling och lärande genom att låta leken prägla förskoleverksamheten. Leken stimulerar till fantasi, inlevelse och kommunikation samt förmågan att kunna samarbeta och lösa problem.

  • Att använda olika uttrycksformer, såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Alla aktiviteterna ska vägas samman på ett balanserat sätt.

  • Varje barn ska efter sina egna förutsättningar och förmågor utveckla sin identitet och känna trygghet i denna.

 

  • Genusmedvetet förhållningssätt

 

Vi har alltid en helhetssyn på barnet och på barngruppen. Varje enskilt barn ska kunna få utvecklas i sin egen takt och få stimulans på sina egna vilkor. Därför anpassar vi alltid verksamheten utifrån vilka individer vi har i vår barngrupp.